S T A N O V Y

Občianskeho združenia Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

 

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP (v ďalšom len SFF) je dobrovoľná organizácia združujúca aktívnych tvorcov, organizátorov a záujemcov o činnosť v oblasti fotografie s pôsobnosťou na území  Slovenskej republiky.
 2. SFF je právnickou osobou podliehajúcou zákonom Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami .
 3. SFF je nepolitickou organizáciou, nevytvárajúcou zisk a podporujúcou všetky činnosti v oblasti amatérskej fotografie.
 4. SFF je členom FIAP (Federation Internationale de l´Art Photographique / The International Federation of  Photographic Art / Medzinárodná federácia fotografického umenia, FIAP – medzinárodná mimovládna organizácia pre fotografiu je súčasťou medzinárodnej organizácie UNESCO).

Článok II

Názov, sídlo, adresa

 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská federácia fotografov, člen FIAP, v anglickom jazyku The Slovak Federation of Photographers, member of FIAP
 2. Sídlo SFF je Žilina.
 3. Adresa SFF je Daxnerova 5, 010 01 Žilina

Článok III

Poslanie a hlavné úlohy

 1. Podporovať všestranný rozvoj a ochranu všetkých foriem fotografickej tvorby, jej duchovných a kultúrnych hodnôt.
 2. Reprezentovať a brániť záujmy svojich členov v medzinárodnom styku.
 3. SFF sa môže stať členom ďalších medzinárodných organizácií a spolupracovať s nimi podľa zásad o medzinárodnom styku.
 4. SFF je záujmovou organizáciou, ktorá :
  1. zjednocuje, zastupuje a presadzuje spoločné záujmy svojich členov v oblasti fotografie v SR.
  2. rokuje, spolupracuje, uzatvára dohody a zmluvy s inštitúciami, organizáciami a ostatnými záujemcami o spoluprácu.
  3. spolupracuje na príprave a realizácii podujatí v oblasti fotografie.
  4. zaoberá sa vydavateľskou činnosťou propagujúcu činnosť a aktivity svoje a svojich členov (katalógy, knihy, kalendáre a iné tlačoviny).
  5. zastupuje členov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP v medzinárodných organizáciách, spolupracuje s nimi a zabezpečuje vzájomný styk.
 5. SFF pôsobí na svojich členov a verejnosť tým, že :
  1. pomáha členom v odbornom raste a rozvíja ich tvorivé schopnosti
  2. pripravuje, organizuje a realizuje výchovno – vzdelávacie, kultúrne a spoločenské akcie. Využíva pritom možnosti úzkej spolupráce s každým kto prejaví ochotu na spoluprácu.
  3. informuje členov a verejnosť o činnosti SFF prostredníctvom internetu, spoluprácou s redakciami odborných ako aj iných médií.
  4. SFF plánuje, organizuje, realizuje a koordinuje fotografické súťaže, výstavy, salóny, festivaly a iné podujatia v spolupráci s ďalšími usporiadateľmi.
  5. SFF rozširuje členskú základňu a vedie  ústrednú registráciu a evidenciu členov.

Článok IV

Členstvo

Členstvo v SFF je dobrovoľné.

 1. Riadny člen – môže sa ním stať občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí so stanovami SFF, s výnimkou funkcionárov inej fotografickej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má  podobné poslanie ako SFF. Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a po zaplatení členského príspevku.
 2. Čestný člen – môže sa ním stať každý koho navrhne a schváli Rada SFF
 3. Práva členov :
  1. každý člen má právo zúčastniť sa snemu SFF a  právo voliť. Volený do orgánov SFF nemôže byť člen inej fotografickej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má  podobné poslanie SFF.
  2. každý člen má právo zúčastňovať sa súťaží, výstav, salónov, festivalov, prehliadok a iných podujatí  SFF.
  3. každý člen môže podávať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti SFF.
  4. Povinnosti členov :
  5. dodržiavať stanovy SFF.
  6. včas zaplatiť členský príspevok do 31. marca príslušného roku prevodom na bankový účet SFF.
 4. Zánik členstva :
  1. z vlastného rozhodnutia, podaného písomnou alebo elektronickou formou.
  2. porušovaním stanov SFF a následným vylúčením zo SFF. O vylúčení rozhoduje v konečnom dôsledku snem SFF.
  3. nezaplatením členského príspevku  v termíne v zmysle Článku IV, bod 4b členstvo zaniká automaticky.
  4. smrťou.
  5. zánikom SFF.

Článok V

Orgány

 1. Vrcholným orgánom SFF je snem, ktorý  sa koná minimálne 1x ročne, zvoláva ho Rada SFF,  mimoriadny snem môže zvolať nadpolovičná väčšina všetkých členov. Snem rozhoduje väčšinou prítomných členov. Delegovanie hlasov je neprípustné.
 2. Štatutárnym orgánom SFF sú predseda a podpredseda, ktorých volí Rada SFF spomedzi svojich členov. Predseda SFF koná samostatne vo všetkých veciach, podpredseda SFF môže konať len v prípade jeho neprítomnosti alebo prekážky pre ktorú nemôže konať samostatne.
 3. V období medzi zasadnutiami snemu riadi  činnosť SFF Rada SFF, ktorú volí snem a ktorá má 7 členov.
 4. Rada SFF:
  1. Rada si spomedzi seba volí predsedu, podpredsedu a funkcionárov najneskôr do 30 dní po sneme SFF.
  2. vytvára pracovné skupiny a komisie.
  3. pripravuje a vyhlasuje súťaže, súťažné poriadky a podmienky.
  4. cez svojich zástupcov sa zúčastňuje pri výbere fotografií pre medzinárodné súťaže FIAP.
  5. podporuje členov v obosielaní zahraničných súťaží, výstav, salónov, festivalov a prehliadok.
 1. Kontrolným orgánom SFF je Revízna komisia SFF  volená snemom.  Tvoria ju traja členovia. Jej povinnosťou je kontrolovať hospodárenie SFF a predkladať  správu o svojej činnosti na sneme SFF. Predsedu volia členovia Revíznej komisie spomedzi seba, najneskôr do 30 dní po sneme SFF.

Článok VI

Hospodárenie

 1. SFF je organizáciou, ktorej cieľom nie je vytváranie zisku.
 2. SFF má právo prijímať dary, dobrovoľné príspevky od sponzorov a organizácií, uchádzať sa o granty, v zmysle platných predpisov môže za úplatu robiť reklamu firmám, výrobkom a činností pri svojich akciách alebo pri akciách svojich členov.
 3. Náklady na činnosť SFF sú hradené :
  1. z členských príspevkov, ktorých výšku určuje snem.
  2. z príspevkov a grantov štátnych organizácií a iných inštitúcií
  3. z pravidelných alebo jednorazových dotácií organizácií, inštitúcií, firiem, podnikateľov, sponzorov ako aj darov od jednotlivcov či zahraničných partnerov.
  4. z príjmov z podujatí uskutočňovaných  SFF.
  5. z iných príjmov.
  6. prípadné výnosy SFF môžu byť využité iba pre činnosť SFF.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny stanov SFF navrhuje Rada SFF alebo riadni členovia SFF na sneme SFF. O ich prijatí rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 2. SFF navonok zastupuje predseda a podpredseda SFF.
 3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia snemom SFF s výnimkou platnosti článku IV, bodu 5.c, ktorý vstupuje do platnosti k 01.01.2019.
 4. O rozpustení SFF rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov snemu. Rozhoduje tiež o naložení s majetkom SFF, menuje likvidátora a spôsob  likvidácie.