INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Ako chránime vaše osobné údaje?

Robíme všetko preto, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše osobné údaje aké údaje od vás získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracovávanie  kontrolovať, ako vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracovaním vašich dát máte.

Kto spracováva vaše údaje

Vaše osobné údaje spracováva:

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP
so sídlom: Daxnerova 5, 010 01 Žilina
IČO:42427304
Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 22.4.2015

Naše združenie ustanovilo osobu,  zodpovednú za ochranu osobných údajov, ktorou je  Ľubomír Lošonský. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k svojim osobným údajom alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese lubomir.losonsky@sff-fiap.com alebo písomne na adrese združenia.

Aké údaje zbierame

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

Pri žiadosti o členstvo

Žiadateľ o členstvo v našom združení vyplňuje prihlášku/členský list v ktorom žiadame uviesť nasledujúce údaje: Krstné meno, Priezvisko, Akademický titul, Fotografický titul, Dátum narodenia, Kontaktná adresa, Číslo telefónu, E-mail, Web stránka, Názov fotoklubu, kde ste členom.

Pri vydávaní preukazu

Pre vydanie členského preukazu žiadame navyše fotografia Vašej tváre.

Pri žiadosti o titul FIAP

Pre vyplnenie žiadosti pre FIAP žiadame údaje podľa požiadaviek FIAP-u v danom roku.

Ako údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Vydávanie členského preukazu

Na vydanie členského preukazu sú potrebné niektoré osobné údaje potrebné na presnú identifikáciu držiteľa preukazu. Na preukaz sa uvádzajú nasledovné údaje:

 • Krstné Meno
 • Priezvisko
 • Akademický titul
 • Fotografický titul
 • E-mail
 • Názov fotoklubu
 • Rok narodenia

Poskytovanie našich služieb

Vaše údaje využívame pri vydávaní členského preukazu združenia a pri žiadostiach o tituly FIAP.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na zasielanie oznámení súvisiacich s činnosťou združenia.

Bezpečnosť a ochrana práv

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 

Právne základy

V súlade s požiadavkami právnych predpisov na ochranu osobných údajov (GDPR) vás chceme  informovať o právnych základoch spracovávania  vašich osobných údajov,

Súhlas – najmä v spojitosti so zasielaním komunikácie o dianí v združení, pri zasielaní komunikácie ohľadom súťaží, pri zaradení uchádzačov o posty v orgánoch združenia. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Poznamenávame, že zo zasielania informácii o dianí v združení resp. výziev pre účastníkov resp. informácií o súťažiach a salónoch sa môžete odhlásiť zaslaním e-mailu na adresu lubomir.losonsky@sff-fiap.com.

Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb, či v súvislosti s bezpečnosťou a ochranou práv, tak ako sme uviedli vyššie. V týchto prípadoch vždy starostlivo zvažujeme, či spracovanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do vašich práv. Pokiaľ chcete o tomto posudzovaní  vedieť bližšie informácie, napíšte nám na lubomir.losonsky@sff-fiap.com.

Komu údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom okrem štátnych autorít ako sú napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori resp. členovia Revíznej komisie.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ prenášame iba v prípade, že sa zúčastňujete akejkoľvek medzinárodnej súťaže v rámci členských krajín FIAP-u. Zvyčajne však uvádzame iba vaše meno a priezvisko pridané k Vašej fotografii, ktorú ste do súťaže prihlásili.

Ako vaše údaje chránime

Robíme všetko pre to, aby Vaše osobné údaje boli v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Pokiaľ si prajete viac informácií o zabezpečení vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás na lubomir.losonsky@sff-fiap.com.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim členstvom uchovávame, kým je členstvo platné.

V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania komunikácie na Vašu e-mailovú adresu alebo v iných prípadoch, kde ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas neodvoláte. V prípadoch využívania vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu opísaných v kapitolách Ako údaje používame a Komu údaje sprístupňujeme, uchováme vaše údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Musíme vás však upozorniť, že aj keď odpadne niektorý z dôvodov spracovania nemusí to mať za následok, že uchovávanie vašich osobných údajov ukončíme. Tieto osobné údaje totiž môžeme a občas musíme spracovávať  aj na iný účel s iným právnym základom.

Aké sú vaše práva

Z toho, že používame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti „Kto sme a kde nás môžete kontaktovať“.

Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, e-mail prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Žiadosť, ktorú nám zašlete elektronicky bude akceptovaná iba v prípade, že nám ju zašlete z e-mailovej adresy, ktorú evidujeme v našom systéme (ide o adresu, ktorú ste uviedli v prihláške). Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o vás spracovávajú  osobné údaje. V prípade, ak vaše osobné údaje spracovávame, poskytneme vám informáciu o tom, aké údaje o vás  spracovávame  , za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

Mýliť sa je ľudské. Ak sa domnievate, že naše združenie o vás spracováva  nesprávne osobné údaje, môžete využiť toto právo a požiadať nás o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracovávali  správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaja, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracovávanie Vašich osobných údajov a na ich spracovanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie použitie  Vašich osobných údajov, spracovávaných  na základe oprávneného záujmu.
 • osobné údaje sa použili nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

V prípade, ak vaše členstvo zanikne, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 30 dní.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracovania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracovávame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť či nesprávnosť  týchto osobných údajov
 • použitie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracovania
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate použitie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre použitie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie použitie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP