Podmienky pre získanie titulov FIAP

(extrakt dokumentu FIAP 011/2016- platí aj pre rok 2020)

Druhy titulov FIAP:

 • AFIAP (Artist FIAP)
 • EFIAP (Excellence FIAP)
 • EFIAP/b (Excellence FIAP Bronze)
 • EFIAP/s (Excellence FIAP Silver)
 • EFIAP/g (Excellence FIAP Gold)
 • EFIAP/p (Excellence FIAP Platinum)
 • EFIAP/d1 (Excellence FIAP Diamond 1)
 • EFIAP/d2 (Excellence FIAP Diamond 2)
 • EFIAP/d3 (Excellence FIAP Diamond 3)
 • MFIAP (Master FIAP)

Tituly čestné pre tých, ktorí sa svojou prácou alebo dosiahnutými výsledkami  pričinia k progresu organizácie FIAP, alebo fotografie všeobecne:

 • ESFIAP (Excellence FIAPO for Services Rendered)
 • HonEFIAP (Honorary Excellence FIAP)

Iba národná federácia môže navrhovať  svojich členov  ako kandidátov pre hociktorý titul FIAP .

Udelenie titulov FIAP je považované za česť a nie na ne právny nárok. Tituly sa udeľujú doživotne. Nositelia titulov si ich môžu uvádzať za menom. V prípade, že nositeľ titulu spácha voči organizácii FIAP, alebo voči národnej federácii , členovi FIAP,  nejaký čin vážne poškodzujúci jej meno, tituly môžu byť odňaté Radou riaditeľov FIAP. Odvolanie voči jej rozhodnutiu nie je prípustné.

Upozornenie

Click to add your own text here

Vyššie tituly

Click to add your own text here

Na stiahnutie

Click to add your own text here

Titul AFIAP

Je to prvý umelecký titul, ktorý môže byť udelený. Je udeľovaný fotografom, ktorých umelecké kvality, technika a výsledky práce boli preukázané ich úspešnou účasťou na medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP.

Kandidát na tento titul musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. musí sa úspešne zúčastňovať na medzinárodných saĺónoch pod patronátom FIAP po dobu minimálne jedného roku (jeho prvá preukázaná akceptácia musí byť datovaná minimálne 1 rok nazad)
 2. musí sa úspešne zúčastniť na minimálne 15-tich medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP v najmenej 8-mich rôznych krajinách.  Salón „Okruh“ (Circuit)  je považovaný za jediný salón
 3. získať minimálne 40 potvrdených akceptácií s najmenej 15-timi rôznymi prácami na medzinárodných saĺónoch pod patronátom FIAP
 4. v rámci tých 15-tich prác musia byť minimálne 4 rôzne práce, z ktorých každá získala minimálne jednu akceptáciu v PRINT salónoch pod patronátom FIAP

Kandidáti na titul AFIAP musia dodať:

 1. kompletnú prihlášku na titul AFIAP s použitím formulárov predpísaných FIAP (ktoré si môžete stiahnuť z webových stránok FIAP, prípadne zo stránky Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP).
 2. 5 fotografických prác uchádzača vo forme digitálneho súboru. Všetky predložené diela musia získať 3 uznané akceptácie FIAP v rôznych salónoch. V tomto ohľade je „Okruh“ (Circuit) považovaný za jediný salón.

Kandidáti musia nasledovne:

 1. poslať vyplnené dokumenty (strany A, B a C) v digitálnej forme E-mailom na adresu SFF, vytlačené dokumenty (strany A, B a C – stranu B s podpisom kandidáta)  poštou na adresu SFF a tiež  5 fotografických prác uchádzača vo forme digitálneho súboru  E-mailom na adresu SFF (veliky@sff-fiap.sk) .
 2. poslať poplatky za titul a sprostredkovanie na účet SFF – IBAN: SK1752 0000 0000 0016 3017 64 (výška poplatkov na vyžiadanie od SFF). Do zprávy pre prijímateľa uviesť meno žiadateľa o titul a titul, ktorý žiada.
 3. keď bude kandidátovi udelený požadovaný titul, dostane diplom a odznak so zeleným smaltom.

Titul EFIAP

Titul „ Excellence FIAP“ (EFIAP) sa udeľuje fotografickým umelcom, ktorí majú okrem vynikajúcich techník aj významný počet svojich diel, ktoré boli  prijaté na mnohých medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP .

Kandidát na tento titul musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. musí byť držiteľom titulu AFIAP. Žiadosť o titul EFIAP môže byť podaná min. 1 rok po získaní titulu AFIAP (rozhoduje dátum na diplome AFIAP)
 2. musí sa úspešne zúčastniť na minimálne 30-tich medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP v najmenej 20-tich rôznych krajinách.  Salón „Okruh“ (Circuit)  je považovaný za jediný salón
 3. získať minimálne 250 potvrdených akceptácií s najmenej 50-timi rôznymi prácami na medzinárodných saĺónoch pod patronátom FIAP
 4. v rámci tých 50-tich prác musí byť minimálne 12 rôznych prác, z ktorých každá získala minimálne jednu akceptáciu v „PRINT“ salónoch pod patronátom FIAP

Kandidáti na titul EFIAP musia dodať:

 1. kompletnú prihlášku na titul EFIAP s použitím formulárov predpísaných FIAP (ktoré si môžete stiahnuť z webových stránok FIAP, prípadne zo stránky Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP).
 2. 5 fotografických prác uchádzača vo forme digitálneho súboru. Tieto diela musia byť odlišné a nemajú sa podobať ani byť podobné tým, ktoré boli predložené pre získanie titulu Všetky predložené diela musia mať v rôznych salónoch aspoň 3 uznané akceptácie FIAP a aspoň 2 diela musia získať ocenenie. Tieto dve ocenenia musia pochádzať z rôznych krajín. Salón „Okruh“ (Circuit)  je považovaný za jediný salón

Kandidáti musia nasledovne:

 1. poslať vyplnené dokumenty (strany A, B a C) v digitálnej forme E-mailom na adresu SFF, vytlačené dokumenty (strany A, B a C – stranu B s podpisom kandidáta)  poštou na adresu SFF a tiež  5 fotografických prác uchádzača vo forme digitálneho súboru  E-mailom na adresu SFF (veliky@sff-fiap.sk).
 2. poslať poplatky za titul a sprostredkovanie na účet SFF – IBAN: SK1752 0000 0000 0016 3017 64 (výška poplatkov na vyžiadanie od SFF). Do zprávy pre prijímateľa uviesť meno žiadateľa o titul a titul, ktorý žiada.
 3. keď bude kandidátovi udelený požadovaný titul, dostane diplom a odznak s červeným smaltom.

Titul EFIAP/b 

Kandidát na tento titul musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. musí byť držiteľom titulu EFIAP. Žiadosť o titul EFIAP/b  môže byť podaná min. 1 rok po získaní titulu EFIAP (rozhoduje dátum na diplome EFIAP)
 2. získať minimálne 200 potvrdených akceptácií s najmenej 50-timi rôznymi prácami v 5-tich rôznych krajinách

Kandidáti na titul EFIAP/b musia dodať:

 1. kompletnú prihlášku na titul EFIAP/b  s použitím formulárov predpísaných FIAP (ktoré si môžete stiahnuť z webových stránok FIAP, prípadne zo stránky Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP).
 2. 4 fotografické práce (ocenené v  4-roch rôznych krajinách a rôznych salónoch) uchádzača vo forme digitálneho súboru. Tieto diela musia byť odlišné a nemajú sa podobať ani byť podobné tým, ktoré boli predložené pre získanie titulu Salón „Okruh“ (Circuit)  je považovaný za jediný salón

Kandidáti musia nasledovne:

 1. poslať vyplnené dokumenty (strany A, B a C) v digitálnej forme E-mailom na adresu SFF, vytlačené dokumenty (strany A, B a C – stranu B s podpisom kandidáta )  poštou na adresu SFF a tiež  4 fotografické práce uchádzača vo forme digitálneho súboru  E-mailom na adresu SFF (veliky@sff-fiap.sk).
 2. poslať poplatky za titul a sprostredkovanie na účet SFF – IBAN: SK1752 0000 0000 0016 3017 64 (výška poplatkov na vyžiadanie od SFF). Do zprávy pre prijímateľa uviesť meno žiadateľa o titul a titul, ktorý žiada.
 3. keď bude kandidátovi udelený požadovaný titul, dostane diplom a odznak s červeným smaltom a s bronzovým doplnkom

Dôležité informácie:

 1. kandidát na titul FIAP musí byť pred podaním žiadosti o udelenie titulu držiteľom preukazu FIAP. V žiadosti o titul (strana A dokumentu) musí byť  toto číslo uvedené, rovnako ako aj číslo FP (FIAP Photographer), ktoré bude žiadateľovi pridelené pri prvej žiadosti o preukaz FIAP.
 2. rovnaké diela poslané na viac ako jeden salón pod patronátom FIAP, alebo na Bienále FIAP, musia mať vždy rovnaký názov
 3. práce „Bez názvu“ nebudú započítané k žiadosti o titul
 4. akceptácia série vytlačených (print) alebo premietaných fotografií je uvažovaná ako jedna akceptácia
 5. pre udelenie titulu AFIAP a EFIAP je možné  maximálne 20%  z požadovaných akceptácií v medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP  získať v salónoch pre mládež (Youth salons) alebo v Bienále mládeže FIAP (FIAP Youth Biennials); ostatných  80% požadovaných akceptácií  musí byť získaných v medzinárodných salónoch pod patronátom FIAP otvorených pre každého.
 6. národné federácie majú právo v primeraných medziach pridať národné požiadavky na získanie titulov AFIAP a EFIAP. ( – pozri PODMIENKY SFF pre získanie titulov FIAP !)
 7. ak kandidátovi bolo udelenie titulu zamietnuté, môže si  novú žiadosť podať až po uplynutí jedného  Poplatky sa nevracajú a s novou žiadosťou musí byť poplatok znovu  uhradený
 8. bez ohľadu na to, či bol požadovaný titul udelený alebo nie, digitálne súbory prác sa stávajú vlastníctvom FIAP. Stanú sa súčasťou umeleckého dedičstva FIAP. FIAP si vyhradzuje právo používať alebo reprodukovať ich vo svoj prospech bez náhrady autorovi. FIAP môže dávať diela do zbierok, publikácií alebo fotografických podujatí pod podmienkou, že sa uvádza meno a priezvisko autora (teda pri zachovaní autorských práv).
 9. fotografické diela v digitálnej forme sa posielajú pri zachovaní nasledovných podmienok:
  • formát .jpg, kompresia 10, minimálne 3600 px dlhšia strana
  • názvy súborov : UN kód národnej federácie (alebo číslo ILFIAP)_Meno_Priezvisko_Názov diela.jpg
   Príklad pre Slovensko:            703_Jozef_Kamera_Západ slnka.jpg
 1. tlačivá pre tituly je možné v excell forme stiahnuť zo stránky Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP, v časti Dokumenty
 2. uzávierka žiadostí o tituly FIAP Slovenskej federácie fotografov je v príslušnom kalendárnom roku do 30. Septembra. Žiadosti podané po tomto termíne budú vybavené až v nasledujúcom roku.

© Autorské práva - Slovenská federácia fotografov, člen FIAP