Pozvánka na III. Snem SFF a II.Salón SFF (11.2.2017)

 

 

Vážení členovia,

 

Slovenská federácia fotografov, člen FIAP (ďalej len SFF)  si Vás na základe uznesenia Rady SFF z 12.11.2016 dovoľuje pozvať na III. Snem SFF a  II. Salón tvorivej fotografie členov SFF, ktorého vernisáž sa bude konať

 

dňa 11. februára 2017 (sobota) o 10:00 hod.

v Spoločenskej sále Kultúrneho strediska v Stropkove Stropkov

 

Po vernisáži  salónu  sa uskutoční rokovanie III. Snemu Slovenskej federácie fotografov, člena FIAP v priestoroch Bábkovej sály Kultúrneho strediska v Stropkove

 

Program snemu :

 

 1. Otvorenie, poverenie pre predsedajúceho snemu.
 2. Voľba členov komisií – mandátovej, návrhovej, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu snemu
 4. Správa mandátovej komisie o počte prítomných riadnych členov SFF – zdroj prezenčná listina
 5. Správa o činnosti SFF v uplynulom období, správa o ročnej uzávierke za rok 2016 + diskusia
 6. Schválenie stanov federácie
 7. Schválenie štatútu federácie
 8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu federácie pre rok 2017
 9. Diskusia
 10. Hlasovanie o ukončení diskusie
 11. Návrh uznesenia z III. Snemu SFF, schvaľovanie uznesenia

 

Zápisnica zo snemu bude vyhotovená a doručená elektronickou poštou všetkým riadnym členom SFF (od ktorých bude k dispozícii e-mailová adresa).

 

Podmienky na zaslanie fotografií na II. Salón tvorivej fotografie:

 

Téma: Voľná, čierno-biela aj farebná fotografia

Počet fotografií na člena: Maximálne 4

Rozlíšenie a formát: jpg. 2400 PX dlhšia strana, 300 DPI

Názov súboru: Priezvisko_Meno_Názov_fotografie.jpg

Adresa na zaslanie:fotoclubbardafbardejov@gmail.com

Uzávierka: 31.01.2017

Pozvanka_na_3snemSFF

 

Akcia sa koná s podporou mesta Stropkov