S T A N O V Y

Občianskeho združenia Slovenská federácia fotografov, člen FIAP

Článok I

Základné ustanovenia

 

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je dobrovoľná organizácia združujúca aktívnych tvorcov, organizátorov a záujemcov o činnosť v oblasti fotografie s pôsobnosťou na území  Slovenskej republiky.
 2. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je právnickou osobou podliehajúcou zákonom Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti sa riadi stanovami .
 3. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je nepolitickou organizáciou, nevytvárajúcou zisk a podporujúcou všetky činnosti v oblasti amatérskej fotografie.
 4. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP (Federation Internationale de l´Art Photographique / The International Federation of  Photographic Art / Medzinárodná federácia fotografického umenia, FIAP – medzinárodná mimovládna organizácia pre fotografiu je súčasťou medzinárodnej organizácie UNESCO).

 

Článok II

Názov, sídlo, adresa

 

 1. Názov občianskeho združenia je Slovenská federácia fotografov, člen FIAP, v anglickom jazyku The Slovak Federation of Photographers, member of FIAP
 2. Sídlo Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je Žilina.
 3. Adresa Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je Daxnerova 5, 010 01 Žilina

 

Článok III

Poslanie a hlavné úlohy

 

 1. Podporovať všestranný rozvoj a ochranu všetkých foriem fotografickej tvorby, jej duchovných a kultúrnych hodnôt.
 2. Reprezentovať a brániť záujmy svojich členov v medzinárodnom styku.
 3. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP sa môže stať členom ďalších medzinárodných organizácií a spolupracovať s nimi podľa zásad o medzinárodnom styku.
 4. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je záujmovou organizáciou, ktorá :

a/ zjednocuje, zastupuje a presadzuje spoločné záujmy svojich členov v oblasti fotografie v SR.

b/ rokuje, spolupracuje, uzatvára dohody a zmluvy s inštitúciami, organizáciami a ostatnými záujemcami o spoluprácu.

c/ spolupracuje na príprave a realizácii podujatí v oblasti fotografie.

d/ zaoberá sa vydavateľskou činnosťou propagujúcu činnosť a aktivity svoje a svojich členov (katalógy, knihy, kalendáre a iné tlačoviny).

e/ zastupuje členov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP v medzinárodných organizáciách, spolupracuje s nimi a zabezpečuje vzájomný styk.

    5 Slovenská federácia fotografov, člen FIAP pôsobí na svojich členov a verejnosť tým, že :

a/ pomáha členom v odbornom raste a rozvíja ich tvorivé schopnosti

b/ pripravuje, organizuje a realizuje výchovno – vzdelávacie, kultúrne a spoločenské akcie. Využíva pritom možnosti úzkej spolupráce s každým kto prejaví ochotu na spoluprácu.

c/ informuje členov a verejnosť o činnosti Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP prostredníctvom internetu, spoluprácou s redakciami odborných ako aj iných médií.

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP plánuje, organizuje, realizuje a koordinuje fotografické súťaže, výstavy, salóny, festivaly a iné podujatia v spolupráci s ďalšími usporiadateľmi.
 2.   Slovenská federácia fotografov, člen FIAP rozširuje členskú základňu a vedie  ústrednú registráciu a evidenciu členov.

 

Článok IV

Členstvo

 

Členstvo v Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je dobrovoľné.

 

 1. Riadny člen – môže sa ním stať občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník, ktorý súhlasí so stanovami Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP, s výnimkou funkcionárov inej fotografickej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má  podobné poslanie ako Slovenská federácia fotografov, člen FIAP . Riadne členstvo vzniká na základe písomnej prihlášky a po zaplatení členského príspevku.
 2. Čestný člen – môže sa ním stať každý koho navrhne a schváli Rada SFF.
 3. Práva členov :

a/ každý člen má právo zúčastniť sa snemu Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP a  právo voliť. Volený do orgánov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP nemôže byť člen inej fotografickej organizácie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá má  podobné poslanie ako Slovenská federácia fotografov, člen FIAP .  

b/ každý člen má právo zúčastňovať sa súťaží, výstav, salónov, festivalov, prehliadok a iných podujatí  Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

c/ každý člen môže podávať návrhy a podnety na zlepšenie činnosti Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

 1. Povinnosti členov :

a/ dodržiavať stanovy Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

 1. Zánik členstva :

a/ z vlastného rozhodnutia, podaného písomnou formou.

b/ porušovaním stanov Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP a následným vylúčením zo Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP. O vylúčení rozhoduje v konečnom dôsledku snem Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.

c/ smrťou.

d/ zánikom Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP.

 

Článok V

Orgány

 

 1. Vrcholným orgánom Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP je snem, ktorý  sa koná minimálne 1x ročne, zvoláva ho predseda Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.
 2. Štatutárnym orgánom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP, je predseda, volený snemom.
 3. V období medzi zasadnutiami snemu riadi  činnosť Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP Rada Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP, ktorú volí snem .Jej činnosť je koordinovaná predsedom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.

      Rada Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP:

a/ vytvára pracovné skupiny a komisie

b/ pripravuje a vyhlasuje súťaže, súťažné poriadky a podmienky

c/ cez svojich zástupcov sa zúčastňuje pri výbere fotografií pre medzinárodné súťaže FIAP

d/ spolupracuje s jednotlivými zväzmi, členmi FIAP

e/ podporuje členov v obosielaní zahraničných súťaží, výstav, salónov, festivalov a prehliadok.                                                                                                  

 1. Kontrolným orgánom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP je Revízna komisia  Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP volená snemom.  Jej  povinnosťou je kontrolovať hospodárenie Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP a predkladať správu o svojej činnosti na sneme  Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.

 

Článok VI

Hospodárenie

 

 1. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP je organizáciou, ktorej cieľom nie je vytváranie zisku.
 2. Slovenská federácia fotografov, člen FIAP má právo prijímať dary, dobrovoľné príspevky od sponzorov a organizácií, uchádzať sa o granty, v zmysle platných predpisov môže za úplatu robiť reklamu firmám, výrobkom a činností pri svojich akciách alebo pri akciách svojich členov.
 3. Náklady na činnosť Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP sú hradené :

a/ z členských príspevkov, ktorých výšku určuje snem.

b/ z príspevkov a grantov štátnych organizácií a iných inštitúcií

c/ z pravidelných alebo jednorazových dotácií organizácií, inštitúcií, firiem, podnikateľov, sponzorov ako aj darov od jednotlivcov či zahraničných partnerov.

d/ z príjmov z podujatí uskutočňovaných  Slovenskou federáciou fotografov, člen FIAP

e/ z iných príjmov.

f/ prípadné výnosy Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP môžu byť využité iba pre činnosť Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny stanov Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP  navrhuje Rada Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP alebo riadni členovia Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP na sneme Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP. O ich prijatí rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 2. Slovenskú federáciu fotografov, člen FIAP navonok zastupuje predseda, prípadne  Radou Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP poverený člen Rady.
 3. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia snemom Slovenskej federácie fotografov , člen FIAP.
 4. O rozpustení Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov snemu. Rozhoduje tiež o naložení s majetkom Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP, menuje likvidátora a spôsob  likvidácie.

 

V Nových Zámkoch 18.06.2016

© Slovenská federácia fotografov - člen FIAP, All Rights Reserved.